I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

O Fondaciji

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Gavrila Grahovca, federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
donijela Odluku o osnivanju Fondacije za izdavaštvo  7. 12. 2000. godine.


Osnovni ciljevi Fondacije su podsticanje, stimulisanje, razvoj, unapređivanje i modernizacija izdavaštva,  a naročito u domenu:

-    stvaralaštva pisaca, prevodilaca, dizajnera i kolektivnog stvaralaštva u izdavaštvu,
-    objavljivanje knjiga, časopisa, publikacija orijentisanih prema kulturi,
-    distribucije i prodaje knjiga i elektronskog izdavaštva,
-    promovisanja knjiga i elektronskog izdavaštva,
-    stimulisanja stvaralaca, institucija, udruženja i asocijacija,
-    tehnoloških inovacija u sektoru izdavaštva,
-    očuvanja kulturnih vrijednosti,
-    projekata naučno-istraživačkog karaktera,
-    gostovanja stvaralaca u inostranstvu,
-    edukacije kadrova,
-    povezivanje i razmjena informacija i iskustava sa sličnim asocijacijama van granica Federacije BiH,
-    nekomercijalnih projekata,
-    učestvovanja u utvrđivanju politike koja unapređuje izdavaštvo.

25. 8. 2016. godine, na period od četiri godine, imenovan je Upravni odbor u sastavu:

1. Ivan Sivrić, predsjednik
2. Hilmo Neimarlija, član i
3. Srđan Vukadinović, član.

Prethodni Upravni odbor je djelovao u sastavu:

1. Mile Stojić, predsjednik
2. Rešad Džindo, član i
3. Stevan Tontić, član.

Fondacija svake godine objavljuje dva Konkursa:

1. Konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo za oblast "Nova književna djela domaćih autora"
i
2. Konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo koji se realizuje kroz sljedeće programske stavke:

1. Podrška izdavačima za objavljivanje knjiga;
2. Periodika;
3. Podrška izdavačima za objavljivanje rukopisa izabranih na Konkursu;
4. Plasman i promoviranje knjiga i
5. Drugi oblici sufinansiranja izdavačke djelatnosti.

Početkom godine priprema se Plan poslovanja koji obuhvata Program rada i Program utroška sredstava i podnosi se Vladi FBiH na usvajanje,
kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju po proteku kalendarske godine.